• خانه
  • 🔴 با مشکل خیال بافی و حواس پرتی در مطالعه چه کنیم؟!

🔴 با مشکل خیال بافی و حواس پرتی در مطالعه چه کنیم؟!

🔴 با مشکل خیال بافی و حواس پرتی در مطالعه چه کنیم؟!

🔴 با مشکل خیال بافی و حواس پرتی در مطالعه چه کنیم؟!

 

🔸ﺧﻴﺎل بافی ﻛﺮدن، ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎد ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ی ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ و ﺳﺮاغ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮق در ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ؟

✅ تکنیک اول
یکی از راه های مقابله با این موضوع برنامه ریزی ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ و وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮات دﻳﮕﺮ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

✅ تكنيک دوم
هر زمان كه حواس شما پرت شد به خودتان بگوييد كه من همين حالا بايد اينجا باشم و ميتوانيد روي كاغذ هم بنويسيد”الان اينجا باش” !

✅ تكنيک سوم
تلقين مثبت!، مدام تلقين كنيد كه من اگر مطالعه خودم را طبق برنامه انجام دهم حتما موفق خواهم شد و به نتيجه دلخواهم خواهم رسيد و بدون شک خواهم درخشيد ولي اگر طبق برنامه پيش نروم از هدفم دور خواهم شد.

 

⭕️ ۵ عادت تضمینی که شکست در کنکور را حتمی می کند‼️

1⃣ عدم برنامه ریزی🤐

🔴لازم نیست برنامه ی شما بی نقص باشد👍🏻در دنیای واقعی به جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند💪🏻

2⃣ترس از امتحان کردن😰

🔴وین گرتزکی به بهترین نحو ممکن این موضوع را بیان کرده است: «شما صد درصدِ فرصت هایی که با بی تفاوتی از کنارشان عبور می کنید را از دست می دهید».

🔵به قول تونی رابینز: «مهم نیست چقدر اشتباه کنید، یا سرعت پیشرفتتان چقدر کند باشد، با این همه باز هم از همه ی کسانی که هیچ تلاشی نمی کنند جلوتر هستید»😊

3⃣نا امیدی زودهنگام😱

🔴تا وقتی بعد از هر شکست بتوان کنشگرانه به تلاش ادامه داد نمی توان نام اتفاقی که افتاده را شکست گذاشت.💪🏻

4⃣باور نداشتن🤔

🔴اگر به کاری که انجام می دهید باور نداشته باشید، بالاخره در برهه ای آن را رها خواهید کرد.باور داشته باشید که میتونی شما اشرف مخلوقاتید👏🏻👏🏻

5⃣بهانه تراشی🙄

🔴 معنای این بهانه تراشی ها به زبان ساده این است که کنترل اوضاع در دست شما نیست. اما در واقع تنها کسی در جهان که کنترل کامل اقدامات و تصمیم های شما را در اختیار دارد، خود شما هستید؛ بهانه تراشی و توجیه این تعلل ها، توان فردی شما را تحلیل می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *