فائزه نادری

فائزه نادری

فائزه نادری

کارشناس روانشناسی

تحصیلات

  • دانشگاه اراک کارشناسی

تجربه ها

  • روانشناس آموزشگاه های اراک