• خانه
  • شرایط مربوط به پذیرش دانشگاه صنعت نفت 🌸

شرایط مربوط به پذیرش دانشگاه صنعت نفت 🌸

شرایط مربوط به پذیرش دانشگاه صنعت نفت 🌸

10 شرط مربوط به پذیرش دانشگاه صنعت نفت 🌸

1) اهداء يك دستگاه رايانه همراه (Laptop) به داوطلبـان داراي رتبـه كشـوري 1 تـا 1500 گـروه
آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضـي فيزيـك 19/75 به بالا و پذيـرفته شدگان مرحله نهايـي المپيادهاي جهانـي (كساني كه به المپياد اعزام مـيشـوند).
2) اهداء يك دستگاه رايانه (Desktop) به داوطلبان رتبه كشوري 1501 تا 3000 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معـدل كتبـي ديـپلم رياضـي فيزيـك 19/5تـا 19/74
3) وجود شرايط، زمينهها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل.

4)برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيـأت مـديره
وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه، تغذيه در حد دانشگاههاي دولتي، تأمين بخشي از هزينه كتابها و لوازمالتحرير، تسهيلات بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاههاي مجردي
(براي مدت چهار سال و در حدود امكانات دانشگاه)

5) برخورداري فارغالتحصيلان ممتاز دانشگاه از تسهيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهـت ادامـه تحصـيل در مقطـع
نفت
6) كارآموزي دانشجويان در واحدهاي مختلف وزارت نفت (در زمينههاي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو) در طول مدت تحصيل. تحصيلي بالاتر مطابق ضوابط مربوطه
7) اولويت استخدام در شركتهاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيت آميز تحصيلات، مطابق با مقررات و آييننامههاي مصـوب وزارتب) شرايط اختصاصي ورود به رشته نيمه متمركز مهندسي كشتي، گرايش موتور:
8) داشتن سلامت روح و روان به تشخيص پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي (با تاکید بر نداشتن کوررنگي ) و اخذ كارت سلامت دريانوردي قبل از ثبتنام در دانشگاه.
9) قبولي در مصاحبه حضوري.
10) دارا بودن حداقل قد 168

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *